قصه و شعر

13.12.2005 um 13:10 Uhr

تونل و من

تونلی که در آن

هر از گاهی فلوت میزنم

انعکاس بازگشت صدا در این تونلِ چند متری

خیلی جانانه است