maturski rad, maturski radovi, seminarski rad, seminarski radovi, diplomski rad

Nov 3, 2008 at 20:42 o\clock

www.maturskiradovi.net izrada radova po zelji !!!

Mood: maturski, maturalni, seminarski raodvi, maturski radovi, diplomski radovi, izrada kvalitetnih radova
Listening to: maturski, maturalni, seminarski raodvi, maturski radovi, diplomski radovi, izrada kvalitetnih radova

 

http://www.maturskiradovi.net


"Najveca kolekcija maturskih, seminarskih i diplomskih radova na
internetu. Veliki izbor radova iz raznih oblasti:e-society,
informacioni sistemi, racunarska simulacija,hardver,inteligencija,
turizam,biologija,fizika,geografija,hemija,informatika
maturski forum seminarski security forumi maturski radovi seminarski radovi radovi
seminarski rad diplomski maturski rad Seminarski Maturski maturalni radovi lektire"

maturski rad, maturski radovi, seminarski rad, seminarski radovi, diplomski rad,
diplomski radovi, tutorijali,lektire, referati, maturski, seminarski, diplomski

http://www.maturskiradovi.net

 

 

ANALIZA POSLOVANJA PREDUZEĆA
Funkcionisanje finansijskog knjigovodstva i izrada bilansa
Racun uspeha
MIN holding A.D. Mont-Niš
T I M S K I R A D
pojam i sadrzina bilansa uspjeha

BANKARSTVO
diplomski rad-DEVIZNI I DINARSKI KURS
diplomski-Centralna banka i njena uloga u monetarnoj politici
diplomski-pojam novca i inflacija
diplomski-Uticaj centralne banke,novčana masa i delovanje na monetarnu stabilnost u Srbiji
Kapital banke
Karakteristike i vrste finansijskih sistema
Likvidnost banaka
Mobilno bankarstvo
Razvoj finansijskih tržišta u uslovima tranzicije
sve o bankama(130 STRANA)
VALUTNI RIZIK
AKREDITIVI
Bankarski krediti
banke
elektronski novac
Finansijska konsolidacija i sanacija bankarskog sistema
pojam inflacije
SVETSKA BANKA
Upravljanje poslovanjem banaka
Znacaj primene bankarskih principa
Bankarski agregati
Finansijski potencijal poslovnog bankarstva
Lično bankarstvo, e-trgovina i mobilno poslovanje
Novac kao specifična roba banaka
OSNOVNE STRUKTURE PODATAKA INFORMACIONOG SISTEMA BANKE
Savremene tehnologije u bankarstvu

BERZANSKO POSLOVANJE
Финансијски инструменти новчаног тржишта
BERZE
pojam i vrste berze
BIOLOGIJA
krvne celije

EKONOMIJA
Globalizacija (6 različitih radova)
privatizacija i tranzicija (10 različitih radova)
Štednja i investicija u funkciji finansijskog privrednog razvoja
UTICAJ GLOBAILIZACIJE NA BANKARSTVO
Uticaj monetarne politike na makroekonomsku perfomansu
Ekonomske skole
Ekonomski sistem i njegova struktura
INVESTICIJE
kapital
kreditiranje stanovnistva
odlucivanje
POJAM I FUNKCIJE CENTRALNE BANKE
PREDUZECE
Proces globalizacije svetske privrede
TRANZICIJA KAO TEKUĆI PROCES KOJI SE DEŠAVA DANAS SA IMLIKACIJAMA SUTRA
REGIONALNA_EKONOMIJA

EKONOMIKA PREDUZEĆA
angazovanje sredstava
ekonomski principi i reprodukcije
elementi proizvodnje i ulaganje u reprodukciju
FIXNI TROSKOVI
Kvalitet mezoekonomije i njeno izrazavanje
proporcionalni troskovi
trosenje elemenata kao oblik ulaganja
troskovi
utrosci
vertikalna funkcija
PROFIT
Organizovawe globalnih organizacija
Planirawe globalnih organizacija
Trening i edukacija globalno menadzersa
Vodjenje
Међународно кретање дугорочног каpитала
Ekonomska moc globalnih organizacija
Ekonomski sistem i njegova struktura
Ograničejna za strana direktna ulaganja

 

 

 

 

 

ELEKTRONSKO POSLOVANJE

ElektronskoBankarstvo( 6 primerka)
Internet I WEB kao infrastruktura elektronske trgovine
Internet kao infrastruktutra elektronskog poslovanja
Marketing u elektronsкој трговини
miksoft agent
Aukcije na webu (2 primerka)
Bankarstvo na internetu
Biznis to Biznis (Posao - Posao)Model elektronske trovine
ELEKTRONSKI NOVAC
Elektronsko poslovanje(5 primerka)
ELEKTRONSKO POSLOVANJE U trgovinskom menadzmentu -diplomski 60 strana
Finansijska konsolidacija i sanacija bankarskog sistema
KRIPTOGRAFSKE OSNOVE ELEKTRONSKE TRGOVINE
MCommerceM2E
NOVAC BUDUĆNOSTI
Od menadzmenta znanja do cko-a
Platne kartice
POJAM I KARAKTERISTIKE ELEKTRONSKE TRGOVINE
PRIKAZ POSLOVANJA CENTRA ZA BONITET
ULOGA INTERNET MARKETINGA SVETSKE TRGOVINE
DEFINISAWE ELEKTRONSKOG POSLOVAWA
e-Learning
Razvoj elektronske trgovine u evropskoj uniji
SAVREMENE INFORMATICKE TEHNOLOGIJE
Sistem plaćanja u elektronskoj trgovini
Uloga i značaj elektronske trgovine u internacionalnim trgovinskim operacijama
Uticaj infrastrukture elektronskog poslovanja na promenu nacina poslovanja
Uticaj savremenih informacionih tehnologija na menadžment internacionalne trgovine
Uticaj učesnika na forme elektronske trgovine

ETIKA
Eticke norme i pravila prof. ponasanja
Diplomski iz Etike-Etičke dileme u “cyberspace”-u
moral kao drustvena pojava x2
POJMOVNO ODREDJENJE ETIKE
poreklo i osnov morala
Ideja demokratije i antidemokratska licnost
kultura
Licnost i radni moral
Moral kao druatven proces i druatvena duhovna tvorevina
Motivacija
Menadžerska etika
Motivacija za rad i radni moral
Pojam licnosti i morala
Pojam norme i njene opate antoloake predpostavke
POJMOVI ETIKE I MORALA
Pojmovno odredjenje etike kao nauke o moralu
Podela poslovne kulture
POREKLO I OSNOV MORALA
POSLOVNA ETIKA
POSLOVNA ETIKA-OPŠTI PRISTUP
SOCIOLOSKI POJAM MORALA X3
Uticaj ekonomskih procesa na moral
Uticaj svojine na moral
ПОЈАМ МОРАЛА

FILOZOFSKI FAKULTET
romantizam
Mogucnost primene nastavnih listica
Odrastao covek u procesu ucenja
Prikaz knjige Antona Semjonovica
skolske pedagogije
Teorije vaspitanja
Konbinovanje razreda

FINANSIJE
BUDŽET
DIPLOMSKI -lokalna samouprava Blace
GLOBALIZACIJA
Kamatna politika banaka
POJAM FINANSIJSKIH TRZISTA
pojam i f-ja centralne banke
POJAM I FUNKCIJE CENTRALNE BANKE
Strategija portfolija obveznica
strategije za uspesno poslovanje banaka

GEOGRAFIJA
jezera
obale
marketing turisticke agencije

HOTELIJERSTVO
Pet nacionalna i pet internacionalna menia sa normativima
hotel jezero
Prijem grupe i rasporeivanje u smestajne jedinice hotela Jezera
TUTP ”Kopaonik” AD Blace

 

INFORMACIONI SISTEMI

Informacioni sistem u Elektrosumadiji
Informacioni sistem u proizvodnoj organizaciji Guess-a
OSNOVNE STRUKTURE PODATAKA INFORMACIONOG SISTEMA BANKE
UGOVOR SA KUPCIMA

 

INFORMACIONI SISTEMI U BANKARSTVU
Elektonski platni promet X2
On line placanje
OSNOVNE STRUKTURE PODATAKA INFORMACIONOG SISTEMA BANKE
sigurnost i tajnost podataka

INTERNET BANKARSTVO

DIGITALNO BANKARSTVO U POLJSKOJ

MOBILNO BANKARSTVO

Ликвидност банке

MARKETING

Marketing istrazivanje i vrste internet prodaje
selekcija i izbor inostranih trzista
Uloga internet marketinga
VRSTE INTERNET PRODAJE
cena kao insrument marketing miksa
ULOGA INTERNET METKETINGA SVETSKE TRGOVINE
ULOGA INTERNET MARKETINGA U RASTU SVETSKE TRGOVINE
Uticaj kvaliteta proizvoda na cene kao elektronski marketin{ki miks
Uticaj ucesnika na forme elektronske trgovine123
vrste internet kupovine X2
INTERNET MARKETING X3
IstrazivanjeTrzista
Kreiranje vrednosti i satisfakcija potrošača
marketing komuniciranje
marketing mix
marketinski informacioni sistem
nereo_topics for discussion
OSNOVA MEDUNARODNOG MARKETINGA
planiranje marketinga
MARKETING ISTRAŽIVANJE
TRANSFERNE I PROFITNE CENE

MENADZMENT

diplomski-Planiranje kao osnova menadžmenta kvaliteta
diplomski-Ličnost menadžera i individualne razlike u organizacionom ponašanju
pojaam menadzmenta x5
STRATEGIJSKI MENADZMENT X10
Ljudski resursi u Srbiji kao bitan element privrede x13
Proces planiranja u proizvodnim organizacijama Srbije X6
Uloga I znacaj menadzmenta u procesu transformacije preduzeca
upravljanje ljudskim resursima
Vodjenje i vodja u politickim organizacijama srbije X5
Vodjenje kao funkcija menadzmenta u politickim organizacijama u scg x7
Vrste organizacionih struktura i njihova implementacija u Srbiji
Analiza okruzenja
dimenzije organizacione strukture
Menadžment informacionih sistema u praksi
Menaždment-Odlucivanje
MERENJE USPESNOSTI PREDUZECA
MENADZMENT I STRANKE U SCG
organizacija elemenata org.strukture
organizaciona dinamika
organizaciona kultura
Organizaciona struktura X2
osnovi organizacije
Planiranje preduzeca
Planiranje, odlucivanje, rukovodjenje, kontrola
pROCES ORGANIZOVANJA U ORGANIZACIJAMA SCG X3
Ljudski resursi u Srbiji, kao osnovni faktor privrednog razvoja zemlje
Struktura Organizacije
teorije organizacije
UVOD MRNADZMENT I STRANKE U SCG
Vizija, misija, ciljevi, strategija
Vrste organizacija
Vrste organizacionih struktura i njihova implementacija u SCG

MENADZMENT PROIZVODNJE

 

Mala i srednja preduzeca X8
Principi menadžmenta proizvodnje
PROCES ORGANIZOVANJA
PROCES SISTEM
straategije MISP
ULOGA I ZNACAJ MALIH I SREDNJIH PREDUZECA
MENADZMENT PROIZVODNJE – MODERAN KONCEPT UPRAVLJANJA
MODELI MENADŽMENTA PROIZVODNJE
Preteča modernog menadžmenta
Proizvodnja kao funkcionalna i organizaciona celina
Povezivanje malih i srednjih preduzeca
Životni ciklus preduzeća
SVOJINSKA I UPRAVLJAČKA TRANSFORMACIJA DRUŠTVENIH PREDUZEĆA

NAPLATA JAVNIH PRIHODA

Utvrdjivanje i naplata javnih prihoda
Pojam i priroda javnih prihoda
Javni prihod
organi zaduzeni za naplatu javnih prihoda

NEURONSKE MREZE

Neuronske mreze X4
Neuro fazi kontroleri
Doba znanja

 

OSIGURANJE

neto premija
osiguranje zivota
Osiguranje života u srbiji
Osiguravajuće kompanije
Osnove penzijskog osiguranja
Upravljanje sredstvima penzijskog osiguranja
Pojam i značaj reosiguranja
Pulovi za osiguranje i reosiguranje
RIZIK
Trižište osiguranja imovine u Srbiji
bruto premija X3

OSNOVI PRAVA

 

Testament
nasledjivanje
nasledstvo
UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

PARALELNO INZENJERSTVO

Definisanje modela
Doba znanja
UML - Ponasanje objekata
Interakcija objekata

 

CARINE

carinski delikti
carinski postupak
carinjenjee robe
diplomski-poreski podsticaj
INSTITUTI CARINSKOG SISTEMA X2
pdv
POSTANSKI SAOBRACAJ
Carinski delikti X2
CARINSKI SISTEM U REPUBLICI SRBIJI
Carinjenje robe X6
drumski saobracaj
-Pregled carinskog poslovanja X4
obracunavanje i naplata carine
Pojam carinske tarife
Pojam i vrste carina
poreska uprava
Porezi i uprava
carinski upravni postupak
Spoljnotrgovinsko poslovanje
takse
vrste carina
Carinski dug

 

 

I JOS MNOGO TOGA, EVO KOMPLETAN SPISAK RADOVA ZA DOWNLOAD ( U WORDU JE )

http://www.maturskiradovi.net/Spisak_Radova.doc